Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yellow Support

Artikel 1         Definities

 1. Yellow Support, gevestigd te Gorssel en ingeschreven onder KvK-nummer 69350558, wordt aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van de algemene voorwaarden.
 3. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

 

Artikel 3         Offertes

 1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Met acceptatie van de offerte wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer opdrachtgever kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4         Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde prijzen in de offerte zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten zoals kosten voor online programma’s en/of software. Eventuele reis-, verblijfs-, verpakkings- en/of verzendkosten zijn evenmin bij de vermelde prijs in de offerte inbegrepen.
 3. Indien er geen abonnement is afgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Vooraf wordt een schatting van het aantal uren gemaakt, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na toestemming van opdrachtgever en op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer apart gefactureerd.
 5. Indien opdrachtnemer op projectbasis werkt, worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en worden deze op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtnemer zal in een dergelijk geval het door haar gebruikelijk gehanteerde uurtarief in rekening brengen.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om haar tarieven te verhogen. Wanneer het een lopende overeenkomst op basis van een abonnement betreft, komt opdrachtgever het recht toe de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment van de tariefverhoging.
 7. Indien de opdracht op basis van uurtarief wordt uitgevoerd, zal het gehele verschuldigde bedrag maandelijks achteraf, na voldoening van de opdracht voor desbetreffende maand, worden gefactureerd.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de afname van een abonnement een aanbetaling te vragen. Een deel van de totaalprijs van de eerste proefmaand zal in een dergelijk geval in rekening worden gebracht. Het overige deel zal aan het einde van de proefmaand worden gefactureerd. Na afloop van de proefmaand zal het abonnement maandelijks worden gefactureerd. Opdrachtnemer heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten, totdat een volgende betaling door opdrachtgever is voldaan.
 9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 10. Wanneer opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5         Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de overeenkomst relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Opdrachtnemer zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer opdrachtgever de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 3. Opdrachtgever dient de benodigde bevoegdheden zoals inloggegevens aan opdrachtnemer te overhandigen.
 4. Wanneer er een deadline is verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst, is het aan opdrachtnemer om te beoordelen of de deadline haalbaar is.
 5. Opdrachtnemer werkt vanaf eigen locatie, tenzij partijen anders overeenkomen.
 6. Opdrachtnemer maakt bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruik van haar eigen materialen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 7. Opdrachtnemer zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.

 

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen en opdrachtnemer hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan opdrachtnemer de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitoefening van de overeenkomst nodig zijn.
 4. Indien opdrachtnemer verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding.
 5. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen volledig zijn afgerond, of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 6. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  • Voorafgaand aan de overeenkomst:
   • Opdracht op basis van uurtarief:
 1. Bij annulering tot 30 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht worden er geen kosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 10% van het overeengekomen aantal uren in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 14 en 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 25% van het overeengekomen aantal uren in rekening gebracht.
 1. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 50% van het overeengekomen aantal uren in rekening gebracht.
 • Opdracht op basis van een abonnement:
  1. Bij annulering tot 30 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht worden geen kosten in rekening gebracht.
  2. Bij annulering tussen 30 en 14 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 25% van het overeengekomen bedrag voor de eerste proefmaand van het abonnement in rekening gebracht, vermeerderd met de btw.
 • Bij annulering tussen 14 en 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 50% van het overeengekomen bedrag voor de eerste proefmaand van het abonnement in rekening gebracht, vermeerderd met de btw.
 1. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 75% van het overeengekomen bedrag voor de eerste proefmaand van het abonnement in rekening gebracht, vermeerderd met de btw.
 1. De werkzaamheden bedragen een minimale looptijd van 14 kalenderdagen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Indien de overeenkomst een kortere looptijd heeft zal in beginsel worden gewerkt op basis van uurtarief.
 2. Indien opdrachtgever een abonnement heeft afgesloten, dient de eerste maand van het abonnement als proefperiode. Na afloop van de proefperiode kan het abonnement kosteloos worden opgezegd.
 3. Indien opdrachtgever nalaat het abonnement na afloop van de proefperiode op te zeggen, zal het abonnement gaan lopen voor een periode overeenkomstig de door partijen besproken duur. Partijen kunnen de overeenkomst op ieder moment, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand, opzeggen, tenzij zij anders zijn overeengekomen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van een der partijen, komt de andere partij het recht toe de overeenkomst voortijdig te beëindigen, zonder inachtneming van de in lid 9 benoemde opzegtermijn.
 5. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen door opdrachtnemer kunnen worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

Artikel 8         Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. Partijen zijn in een dergelijk geval gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 3. Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens Covid-19, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 9         Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekstinhoudelijke fouten.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten wanneer opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, of hiervoor in de gelegenheid is gesteld maar hier geen gebruik van heeft gemaakt.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen.
 8. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van opdrachtgever.
 9. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het maken van back-ups.
 10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever aan dient te voldoen.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassingen door derden of door opdrachtgever in de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden.
 12. In het geval dat opdrachtnemer schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de afgelopen 2 kalendermaanden, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 13. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten.

Artikel 10       Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe van geleverde content, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag, voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd de content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen en andere media dan die zij zelf in eigendom hebben zonder aanvullende licentie aan te schaffen. Het staat opdrachtgever vrij om de voor haar gemaakte social media content te publiceren.
 4. Er mogen door opdrachtgever geen wijzigingen worden aangebracht in het werk van opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
 5. Wanneer in strijd met dit artikel wordt gehandeld, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 11       Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 12       Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Opdrachtnemer streeft ernaar binnen 2 werkdagen op de klacht te reageren.
 2. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden

© 2024 Yellow Support | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Thumbsup | Technische realisatie Sieronline B.V.